Szanowna Pani

Olga Sowińska

Kongres 60 Milionów

Szanowna Pani,

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w panelu dyskusyjnym podczas Kongresu 60 Milionów w Rzeszowie zaplanowanego na październik 2020 r. Wyrażam żal, że nie będę na tym ważnym wydarzeniu z powodu pandemii.

Czy mogłaby Pani uprzejmie przekazać moją krótką wiadomość uczestnikom Kongresu 60 Milionów?

Około 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami Polski ma do odegrania bardzo ważną rolę w przeniesieniu Inicjatywy Trójmorza z etapu deklaracji politycznych do fazy realizacji. Musimy przekonać zarówno rządy, jak i opinię publiczną w krajach, w których żyjemy, że Inicjatywa Trójmorza zakończy proces budowania wolnej i równej pod względem poziomu rozwoju gospodarczego Europy.

Rolą rządów jest zapewnienie sektora prywatnego, że inwestowanie w dwunastu krajach Trójmorza jest bezpieczne. Natomiast zadaniem prywatnych firm inwestycyjnych jest dostarczanie kapitału dla projektów w sektorach energetyki, transportu i komunikacji cyfrowej w celu dostosowania infrastruktury krajów Trójmorza do standardów Europy Zachodniej.

Kongres Polonii Amerykańskiej był jedną z organizacji zaproszonych przez Atlantic Council do udziału w organizowanym przez Estonię Szczycie Trójmorza, który odbył się w formie spotkania wirtualnego dn. 19 października 2020 roku. Nasza organizacja podjęła kilka działań wspierających Inicjatywę Trójmorza.

Po pierwsze, Kongres Polonii Amerykańskiej skutecznie mobilizuje poparcie społeczne dla uchwalenia przez Kongres USA rezolucji ws. Trójmorza, której wnioskodawcami byli Reprezentanci Marcy Kaptur oraz Adama Kinzinger. Ta rezolucja jasno pokaże, że rząd Stanów Zjednoczonych popiera Inicjatywę Trójmorza co zachęci firmy z prywatnym funduszem kapitałowym (private equity investment firms) do inwestowania w zaplanowane przez nią projekty.

Po drugie, Kongres Polonii Amerykańskiej informuje firmy z sektora energetyki odnawialnej o nowych możliwościach biznesowych jakie otwiera Inicjatywa Trójmorza oraz w jaki sposób jest ona korzystna dla każdej z zaangażowanych stron.

Wyrażam nadzieję, że moi koledzy z Kongresu 60 Milionów będą pracować nad przekonaniem decydentów w swoich krajach, że Inicjatywa Trójmorza zagwarantuje gospodarczy i społeczny komponent bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, podobnie jak NATO zapewnia bezpieczeństwo polityczne i wojskowe dla tego ważnego regionu.

Z wyrazami szacunku,

Frank J. Spula

Prezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej

Translation of the letter:

Ms. Olga Sowińska

60 Million Congress

Dear Ms. Sowińska,  

Thank you again for inviting me to be a panelist at the October 2020 60 Million Congress event in Rzeszów, and I regret that I will not participate due to the pandemic.

Would you kindly include my below brief message to the 60 Million Congress?

The approximately 20 million Poles who live outside Poland have a very important role to play in moving the THREE SEAS INITIATIVE from rhetoric to reality. We need to persuade both the governments and the public in the countries we live in that the THREE SEAS INITIATIVE will complete the process of making Europe whole and free. 

The role of governments is to assure the private sector that it is safe to invest in the 12 Three Seas countries. The role of private investment firms is to invest in projects of private companies in the sectors of energy, transportation, and digital communications in order to bring the infrastructure of the Three Seas countries up to the standards of Western Europe.

The POLISH AMERICAN CONGRESS is among the organizations invited to participate in the 19 October 2020 THREE SEAS SUMMIT, which is hosted by Estonia, and which will take place as a virtual meeting. The POLISH AMERICAN CONGRESS is doing several things to support the THREE SEAS INITIATIVE.

First, the Polish American Congress is successfully mobilizing public support for the enactment of Congressional legislation, the Kaptur — Kinzinger Three Seas Resolution, which will make it clear that the United States Government favors the Three Seas Initiative.  This will encourage private equity firms to invest. 

Second, the Polish American Congress is informing businesses in the renewable energy sector about how the Three Seas Initiative is a win-win business proposition.

I hope that my colleagues in the 60 Million Congress will work to persuade decision-makers in their respective countries that the THREE SEAS INITIATIVE, just as NATO provides political and military security for this important region, will provide the economic and social component of security for East Central Europe.

Sincerely,

Frank J. Spula

Polish American Congress President

Share This